1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego jest wewnętrznym dokumentem organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą (PWDL) – Kliniki Osipowicz & Turkowski  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , uchwalonym przez Zarząd Spółki na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654), w zakresie określonym art. 24 w/w ustawy.

§2.

Niniejszy Regulamin organizacyjny PWDL określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Klinikę Osipowicz & Turkowski  Sp. z O. O. a w szczególności:

 1. cele i zadania podmiotu;
 2. strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;
 3. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 4. miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;
 5. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;
 6. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu.
 7. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 8. wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne
 9. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.

§3.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin – Regulamin organizacyjny PWDL – Klinika Osipowicz & Turkowski  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 2. Spółka – Klinika Osipowicz & Turkowski Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie;
 3. Kierownik – Zarząd Kliniki Osipowicz & Turkowski Sp. z o.o.
 4. Ustawa – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.);
 5. Dokumentacja medyczna – dokumentacja medyczna w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52, poz. 417, z późn. zm.);
 6. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej, w tym świadczenia, udzielane  w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu;
 7. Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. Nr 140, poz. 1145, z późn. zm.);
 8. Personel – osoby, która świadczą pracę w Klinice Osipowicz & Turkowski  Sp. z O. O. na podstawie zawartej z Kliniką umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a także umowy o wolontariat, jak również praktykanci odbywający praktyki lub staże zawodowe, z wyłączeniem Dyrekcji Kliniki Osipowicz & Turkowski  Sp z O. O.
 9. Dyrekcja Klinika Osipowicz & Turkowski Sp. z O. O.  – osoby pełniące funkcje, o których mowa w § 13 ust.1.

§4.

 1. Klinika Osipowicz & Turkowski  Sp. z O. O.  z siedzibą w Warszawie, przy ul Bartycka 24B/U1, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000798762, NIP 521-387-33-64, REGON 384091580 jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w zakresie w jakim wykonuje działalność leczniczą.
 2. Klinika Osipowicz & Turkowski Sp. z O. O.  wpisana jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr Księgi 000000214025, oznaczenie Organu W-14, o identyfikatorze terytorialnym 1465058.
 3. W celu wykonywania działalności leczniczej Klinika Osipowicz & Turkowski Sp. z O. O. prowadzi następujące Przedsiębiorstwa PWDL:
 1. „Osipowicz &Turkowski Dermatologia i Chirurgia  o nr REGON 38409158000013, rodzaj 3 (Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne), oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych;

 

 1. CELE I ZADANIA

§5.

Celem działania Kliniki Osipowicz & Turkowski  Sp. z O. O. jako PWDL jest przede wszystkim udzielanie kompleksowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez wykwalifikowaną kadrę medyczną, a w szczególności świadczeń z zakresu dermatologii i wenerologii, flebologii i chirurgii naczyniowej, chirurgii plastycznej, andrologii, ginekologii, urologii, radioterapii , jak również promocja zdrowia oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

§6.

Do zadań Kliniki Osipowicz & Turkowski  Sp. z O. O. należy w szczególności:

 1. zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych;
 2. sumienne wykonywanie obowiązków wynikających ze statusu podmiotu służby zdrowia, stałe i systematyczne podwyższanie wiedzy i umiejętności zawodowych, przestrzeganie etyki zawodowej;
 3. zapewnienie nowoczesnych, efektywnych i uznanych metod leczniczych;
 4. stosowanie wysokiej jakości sprzętu medycznego, będącego pod stałym nadzorem technicznym i spełniającego wszelkie wymagane prawem normy jakości;
 5. dbałość o efektywną organizację pracy i wykorzystanie bazy zabiegowej;
 6. świadczenie usług medycznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i potrzeb pacjentów oraz przestrzeganie praw pacjenta;
 7. działania promujące profilaktykę zdrowia i aktywizację.

 

 1. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§7.

Klinika Osipowicz& Turkowski Sp. z O. O.   prowadzi działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

§8.

Zakres świadczeń udzielanych przez Klinikę  obejmuje:

1) świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej,

2) medyczne świadczenia komercyjne z zakresu dermatologii estetycznej, dermatochirurgii, ginekologii estetycznej, chirurgii plastycznej.

 

 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§9.

W ramach Przedsiębiorstwa powołane są następujące komórki organizacyjne:

 • 001 Poradnia wenerologiczna (1202);
 • 002 Poradnia Chirurgii Naczyniowej (1530);
 • 003 Poradnia dermatologiczna (1200);
 • 005 Poradnia chirurgii plastycznej (1550);
 • 006 Poradnia ginekologiczna (1452);
 • 007 Poradnia promocji zdrowia  (9700);
 • 008 Poradnia andrologiczna  (1034);
 • 009 Poradnia otolaryngologiczna (1610);
 • 011 Poradnia chirurgii ogólnej  (1500);
 • 012 Poradnia neurologiczna(1220);
 • 013 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (9450)
 • 014 Poradnia urologiczna (1640)
 • 015 Poradnia proktologiczna (1506)
 • 016 Dział Pracownia fizjoterapii(1310 )
 • 017Pracownia radiologii zabiegowej (7230)
 • 018 Poradnia anestezjologiczna (1670)

§10.

 1. Świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w pomieszczeniach przedsiębiorstwa Spółki udzielane są w lokalizacji : Warszawa 00-716, ul. Bartycka 24B/U1

§11.

Wszystkie pomieszczenia Kliniki  odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 Ustawy.

 

 1. SPOSÓB KIEROWANIA ORAZ ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNCH PRZEDSIĘBIORSTWA

§12.

 1. Działalnością Kliniki Osipowicz&Turkowki Sp.  z O. O. kieruje Zarząd Kliniki będący Kierownikiem PWDL, w rozumieniu przepisów Ustawy.
 2. Kierownik Kliniki prowadzi sprawy oraz reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz.
 3. Kierownikowi Kliniki przysługują wszystkie obowiązki i uprawnienia, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§13.

 1. Celem wsparcia działań zarządczych w podmiocie leczniczym Kierownik Kliniki może powoływać:

1) Dyrektora ds. Medycznych,

2) Dyrektora Zarządzającego,

3) Dyrektora Finansowego,

4) Dyrektora ds. Organizacyjno-Prawnych,

5) Dyrektora ds. Marketingu.

 1. Osoby pełniące funkcje, o których mowa w ust. 1 podlegają wyłącznie Kierownikowi Kliniki Osipowicz & Turkowski Sp . z o.o.
 2. Personel Kliniki  podlega nadzorowi poszczególnych osób Dyrekcji Kliniki, o których mowa w ust. 1, w zakresie ich właściwości funkcjonalnej.
 3. W przypadku nieobsadzenia stanowisk, o których mowa w § 13 ust. 1, Kierownik Kliniki  realizuje przewidziane dla poszczególnych osób Dyrekcji Kliniki zadania samodzielnie lub za pośrednictwem upoważnionej osoby.

§14.

 1. Celem nadzoru nad realizacją świadczeń opieki zdrowotnej pod względem medycznym Kierownik Kliniki Osipowicz & Turkowski  Sp. z O. O. S. K. A. może tworzyć samodzielne stanowiska Kierowników medycznych dla poszczególnych dziedzin ochrony zdrowia.
 2. Na stanowisko Kierownika medycznego może zostać powołana osoba z wykształceniem wyższym medycznym, posiadająca minimum tytuł magistra lub inny równorzędny.
 3. Kierownicy medyczni, o których mowa w ust. 1, podlegają bezpośrednio Kierownikowi Kliniki.

§15.

     Do zadań Pracowników   recepcji należy:

 • organizacja bieżącej pracy w punktu rejestracji, 
 • organizacja oraz nadzór nad prawidłowością obsługi pacjentów w punkcie rejestracji,
 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • dbałość o należyte użytkowanie i stan techniczny sprzętu znajdującego się punktach rejestracji i będącego własnością Kliniki;
 • dbałość o prawidłowe i terminowe rozliczanie zrealizowanych świadczeń pobieranie opłat;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Kliniki czy też Dyrektora Zarządzającego.

§16.

Do podstawowych zadań Dyrektora ds. medycznych należy sprawowanie merytorycznego nadzoru i kontroli nad jakością procesu udzielania i dokumentowania świadczeń zdrowotnych oraz jego zgodności z zasadami sztuki medycznej.

 

§17.

 1. Do zadań poradni należy w szczególności realizowanie kompleksowej opieki lekarskiej danej specjalności, badanie, diagnozowanie, leczenie oraz profilaktyka chorób, orzekanie o stanie zdrowia, a w razie potrzeby kierowanie na badania, leczenie specjalistyczne.

§18.

 1. Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Kliniki oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych jednostek i komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego, efektywnego i zgodnego z prawem funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym i administracyjno-gospodarczym.
 2. Za prawidłowe współdziałanie odpowiada Dyrektor Zarządzający oraz Kierownicy poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych.

§19.

 1. Gospodarka finansowa, rachunkowość oraz obsługa kadrowa Kliniki Osipowicz & Turkowski  Sp. z O. O. S.K.A. są prowadzone na zasadach prawnych obowiązujących Spółki prawa handlowego .

 

 1. ORGANIZACJA I PRZEBIEG OBSŁUGI PACJENTA W PUNKCIE REJESTRACJI ORAZ PROCESU  UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§20.

 1. Wszystkie świadczenia realizowane w Klinice, winny być wykonywane z należytą starannością, w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 2. Klinika Osopowicz & Turkowski  Sp. z O. O. organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności tych świadczeń w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby, które posiadają wymagane przepisami prawa kwalifikacje do ich wykonywania, potwierdzone stosownymi dyplomami, certyfikatami lub zaświadczeniami.

§21.

 1. Osoby wykonujące zawód medyczny w Klinice udzielają świadczeń zdrowotnych w sposób odpowiadający wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz kierując się zasadami etyki zawodowej.

§22.

 1. Proces udzielania świadczeń rozpoczyna się w punkcie rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w celu ustalenia terminu udzielenia świadczenia. Rejestracja pacjentów odbywa się w sposób określony w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika bądź telefonicznie.
 2. Każdy pacjent informowany jest o terminie i miejscu planowanego świadczenia, a w przypadku osobistej rejestracji informację o planowanym świadczeniu otrzymuje ustnie lub piśmie za pośrednictwem np. poczty elektronicznej jeśli wskaże adres @.
 3. W punkcie rejestracji, poza możliwością ustalenia daty świadczenia, pacjent może uzyskać informacje na temat świadczeń dostępnych w placówce, czasu oczekiwania, form i terminów zapisu, wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do przyjęcia, wyników badań niezbędnych podczas wizyty, miejsca wykonania zleconych przez lekarza badań diagnostycznych, zasad udostępniania dokumentacji medycznej oraz organizacji pracy placówki.

§23.

 1. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej w Klinice zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
 2. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej w Klinice zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do uzyskiwania informacji o stanie swojego zdrowia i udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych oraz do wglądu w dokumentację medyczną lub o braku takiego upoważnienia,

§24.

 1. Pacjenci zobowiązani są do zgłaszania się w punkcie rejestracji w ustalonym terminie. Ze względów organizacyjnych niezbędne jest zachowanie punktualności zgłoszeń.
 2. W przypadku gdy pacjent nie może stawić się w ustalonym terminie lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Klinikę w każdy dostępny sposób.
 3. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają jego dotrzymanie, pacjent jest informowany telefonicznie lub w inny dostępny sposób o zmianie tego terminu.

§25.

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania przez Klinikę.
 2. W trakcie realizacji świadczenia pacjent ma prawo do uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia i rokowaniu.
 3. Pacjent ma oprawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody po uzyskaniu odpowiedniej informacji. W przypadku zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej.
 4. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności w takcie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej – osoba udzielająca ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.

§26.

 1. Lekarz poradni specjalistycznej w trakcie porady lekarskiej w szczególności:
 1. przeprowadza wywiad oraz badanie przedmiotowe,
 2. określa rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu,
 3. ustala plan leczenia,
 4. w razie potrzeby wystawia skierowania, recepty lub zlecenia na wyroby medyczne, zaświadczenia o stanie zdrowia,
 5. wypełnia dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi.

 

 

7. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA SWIADCZEŃ

§27.

 1. Klinika Osipowicz &Turkowski Sp z o.o. udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie.

§28.

 1. Świadczenia zdrowotne odpłatne realizowane są na podstawie indywidualnego rozliczenia z pacjentem poprzez zakup konkretnej usługi,
 2. Pacjent przed rozpoczęciem udzielania  świadczenia zapoznaje się z ceną świadczenia obowiązującą w Klinice . Aktualny cennik dostępny jest w Recepcji oraz na stronie https://klinikaotco.pl w zakładce „Cennik”. Cennik jest integralna częścią regulaminu stanowiący załącznik nr 1
 3. Pacjent reguluje należność za usługę przed jej rozpoczęciem.
 4. Zapłata za świadczenia zdrowotne może być dokonana wpłatą gotówkową lub kartą płatniczą za pokwitowaniem oraz przelewem bankowym.
 5. Każda indywidualna wpłata pacjenta musi zostać wprowadzona przez pracownika Recepcji do kasy fiskalnej, a pacjent otrzymuje paragon fiskalny.
 6. Na życzenie pacjenta,  zamiast paragonu fiskalnego wystawiana jest faktura VAT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pacjent, który chce otrzymać fakturę VAT musi o tym poinformować personel kliniki przed wystawieniem paragonu i bezwzględnie podać numer NIP. Nie dotrzymanie tego warunku spowoduje brak możliwości wystawienia faktury.

§29.

 1. Pacjent ustala z pracownikiem Recepcji termin realizacji świadczeń, dokonując wyboru spośród terminów zaproponowanych przez pracownika Recepcji.
 2. W przypadku braku możliwości zgłoszenia się w ustalonym terminie pacjent zobowiązany jest do poinformowania Kliniki nie później niż 7 dni przed ustalonym terminem realizacji usługi. Wówczas istnieje możliwość zmiany planowanego terminu świadczenia na inny zaproponowany przez Klinikę. W przeciwnym razie zarezerwowany przez pacjenta termin ulega wykreśleniu.
 3. Jeżeli pacjent nie skorzysta z zakupionych wcześniej usług w jednym z zaproponowanych terminów ani nie poinformuje o swojej nieobecności we wskazanym w ust. 2 terminie, dokonana wpłata nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku braku możliwości odbycia przez pacjenta świadczenia w ustalonym terminie z uwagi na stan zdrowia uniemożliwiający skorzystanie z wykupionej wcześniej usługi, dokonana wpłata za niewykorzystane świadczenia jest każdorazowo zwracana, po przedłożeniu pisemnego zaświadczenia od lekarza wskazującego okoliczności uniemożliwiające realizację usługi.

 

 1. ZASADY UDOTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

§30.

 1. Klinika prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na pisemny  lub ustny wniosek:
 1. pacjentowi którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem dowodu tożsamości;
 2. podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności:
 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 • podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 1. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 2. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 3. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 4. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 5. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 6. lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
 7. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
 8. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed Wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 9. osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.
 1. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
 2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 winno wyraźnie (literalnie) wskazywać, że dotyczy dostępu do dokumentacji medycznej danego pacjenta.
 3. Po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

§31.

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
 1. w oryginale do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

2) poprzez sporządzenie jej kopii,

3) poprzez sporządzenie jej odpisów lub wyciągów.

 1. W sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach dokumentacja może być wydana w oryginale z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu i za pokwitowaniem, jeżeli uprawniony organ lub podmiot (w tym pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona do wglądu w dokumentację) żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
 2. Udostępnianie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej następuje przez:
  1. przekazanie informatycznego nośnika danych z zapisaną dokumentacją,
  2. dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji,
  3. przekazanie papierowych wydruków – na żądanie uprawnionych podmiotów lub organów.
 3. W przypadku gdy dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej i jest udostępniana w postaci papierowych wydruków, osoba upoważniona przez podmiot potwierdza ich zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej i opatruje swoim podpisem i pieczątką, wraz z podaniem daty.

§32.

 1. Dokumentacja udostępniana jest pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta na pisemny lub ustny  wniosek.
 2. Decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej może podjąć Kierownik komórki organizacyjnej, Kierownik medyczny, Kierownik recepcji, Dyrekcja Kliniki, Lekarz prowadzący.
 3. W przypadku gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe odmowa wraz z podaniem przyczyny wymaga zachowania formy pisemnej.
 4. W przypadku wydania dokumentacji medycznej w oryginale konieczne jest pozostawienie jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 5. Klinika  udostępnia dokumentację bez zbędnej zwłoki.

§33.

 1. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej ,  Klinika nie pobiera od Pacjenta żadnych opłat.

§34.

 1. Dokumentacja może zostać wydana wyłącznie na podstawie decyzji osoby uprawnionej i po potwierdzeniu tożsamość osoby odbierającej dokumentację z danymi wnioskodawcy.
 2. Wnioskodawca potwierdza osobisty odbiór dokumentacji własnoręcznym podpisem na Karcie wydania dokumentacji.
 3. Na wniosek osoby uprawnionej dokumentacja może zostać przesłana pocztową przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku na formularzu wydania dokumentacji należy odnotować nr nadawczy i załączyć potwierdzenie nadania oraz zwrotne potwierdzenie odbioru.

§35.

 1. Klinika  oraz osoby świadczące w jej imieniu usługi lecznicze, mogą udzielać innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
  1. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
  2. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
  3. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
  4. obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.

§36.

Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie przekazywania dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia pacjentów odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności praw pacjenta.

 

 1. PRZEPISY PORZĄDKOWE

§37.

 1. Każdy Pacjent korzystający z usług Kliniki zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających z niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem późniejszych zmian jego treści, które nastąpiły po dniu złożenia oświadczenia.
 2. Każdorazowo aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu, obejmujący jego wszelkie dotychczasowe zmiany jego treści, dostępny jest na stronie https://klinikaotco.pl oraz w Recepcji.
 3. Każdy pacjent korzystający z usług Kliniki  zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządkowych obowiązujących w Klinice, a niewynikających bezpośrednio z treści Regulaminu, w szczególności umieszczonych na tablicach informacyjnych, na drzwiach wejściowych, w Recepcji, przekazywanych ustnie przez pracowników Kliniki.

§38.

Na terenie Kliniki istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających.

§39.

 1. Pacjenci przebywający na terenie Kliniki zobowiązani są do poszanowania mienia będącego własnością Kliniki oraz należącego do innych pacjentów, jak również do zachowania czystości w pomieszczeniach z których korzystają.
 2. Za zniszczenia i kradzieże mienia, o którym mowa w ust. 1 pacjenci ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

§40.

 1. Pacjenci obowiązani są przestrzegać norm społecznego zachowania, poszanowania godności i prywatności innych pacjentów oraz personelu Kliniki.
 2. Pacjenci winni odnosić się kulturalnie i życzliwie do innych pacjentów i personelu Kliniki.

§41.

Pacjenci Kliniki nie mogą:

 1. samowolnie korzystać ze, sprzętów i aparatury służących do realizacji świadczeń,
 2. samodzielnie uruchamiać i wyłączać aparatury medycznej,
 3. wchodzić do pomieszczeń, w których realizowane są świadczenia bez zgody personelu Kliniki,
 4. zakłócać realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.

§42.

 1. Odzież wierzchnią pacjenci pozostawiają w szatni.
 2. Pacjenci zgłaszają się na zabiegi bez biżuterii, zegarków, telefonów komórkowych.

§43.

Klinika  nie odpowiada za rzeczy będące własnością pacjentów pozostawione w szatni, szafkach lub pomieszczeniach Kliniki. Zaleca się pozostawienie wartościowych rzeczy w domu.

§44.

Personel kliniki zobowiązany jest do:

  1. noszenia odzieży ochronnej o ustalonej kolorystyce,
  2. noszenia w widocznym miejscu identyfikatora z imieniem i nazwiskiem,
  3. przestrzegania kolejności przyjęć pacjentów,
  4. kulturalnego, życzliwego i powściągliwego zachowania wobec pacjentów oraz pozostałych osób personelu.

 

 1. TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

§45.

 1. Pacjenci mogą składać skargi i wnioski dotyczące działalności Kliniki do Zarządu Kliniki, w szczególności do Dyrektora Zarządzającego oraz ds. Medycznych.
 2. Skargi i wnioski można składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres https://klinikaotco.pl
 3. Skargi rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia wpływu. W przypadku złożonej sprawy lub braku możliwości uzyskania stosownych wyjaśnień od personelu spowodowanych czasową ich niezdolnością do pracy, urlopem itp. odpowiedź na skargę może być udzielona w późniejszym terminie. O tym fakcie pacjent zostaje powiadomiony.

 

Zarząd Kliniki OT.CO

Regulamin sklepu internetowego Kliniki Osipowicz & Turkowski sp. z o.o.

Informacje wstępne

Operatorem Sklepu Internetowego https://klinikaotco.pl/sklep/ jest Klinika Osipowicz & Turkowski Sp z oo. Z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 24 B/U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-387-33-64 , Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000798762 (zwana dalej: „Klinika ”).
Sklep Internetowy służy do sprzedaży usług/towarów /produktów oraz działa pod adresem: https://klinikaotco.pl/sklep/, przy czym ,,Klinika’’ jest uprawniona do jednostronnej zmiany tego adresu, co nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.

Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zwana dalej Klientem. Uprawnienia określone w niniejszym regulaminie, takie jak prawo bezwarunkowego odstąpienia od umowy przysługują wyłącznie Klientom będących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Definicje:

 • Dni robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Realizacja zamówienia – termin, w którym ,,Klinika,, dostarczy Klientowi na adres poczty elektronicznej zakupione usługi/towary/produkty
 • usługi/towary/produkty – oferowane przez Klinikę usługi oraz kosmetyki
 • Opcje dodatkowe – usługi oznaczone na stronie Sklepu jako „WYBIERZ”, dające możliwość opłacenia z góry zamówienia, przekazywanego dalej do realizacji przez Klinikę Osipowicz & Turkowski Sp. z o.o.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem ewentualnych zaplanowanych lub niezaplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu.
Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
 • Procesor: 1 GHz
 • RAM: 1 GB pamięci RAM
 • Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejscaKarta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768
 • Sterowanie: klawiatura, mysz
 • Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
 • Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).
 • Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

Klient, składając zamówienie, składa wiążącą ofertę umowy z Kliniką, którą Klinika niezwłocznie przyjmie do realizacji.
Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez wysłanie na adres e-mail Klienta, systemowej informacji w formie e-mail, o przyjęciu zamówienia. Klinika ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia.
Treści opublikowane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert. Tym samym złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę, natomiast przyjęcie zamówienia przez Klinikę stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty.
W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Kliniki, Klinika może odstąpić od umowy sprzedaży.

W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
– wskazania rodzaju i ilości zamawianych usług/towarów/produktów,
– podania danych Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności danych kontaktowych, w tym numeru telefonu i adresu e-mail,
– wybrania sposobu płatności spośród opcji dostępnych w Sklepie Internetowym,
Klient może dokonywać zmiany w zamówieniu lub je anulować nie później niż w kolejnym dniu po złożeniu zamówienia, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nastąpi to do godz. 10:00.
Wszelkie zmiany możliwe są przez kontakt telefoniczny z recepcją kliniki lub drogą e-mail.
Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania.

Klinika uprawniona jest do zablokowania możliwości kolejnych zakupu usług/towarów/produktów przez Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania możliwości zakupu przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony poprzez adres poczty elektronicznej, który został podany w Sklepie Internetowym Kliniki.

Ceny i rachunki

Ceny za usługi/towary/produkty podane w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki – 8%. lub 23 % ewentualnie są cenami nie zawierającymi stawki VAT z uwagi na ustawowe zwolnienie niektórych usług/towarów /produktów z VAT.
Ceny podane przy produkcie są cenami końcowymi, po jakich Klient może dokonać zamówienia zakupu w Klinice.

Klinika zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych i wyprzedaży zgodnie z obowiązującymi w ich zakresie regulaminami.
Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług/towaru/produktów możliwych do zamówienia poprzez Sklep Internetowy, wycofania oferowanych usług/towarów /produktów oraz dodawania nowych.
Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument potwierdzający sprzedaż towarów przez Klinikę.
Aby otrzymać fakturę VAT, Klient powinien poinformować o tym przy składaniu zamówienia a tym samym podać wraz z zamówieniem nr NIP.

Płatności

Sklep Internetowy Kliniki pozwala wybrać Klientowi jedną z poniższych form płatności za zamówiony towar:
Płatności internetowe obsługiwane przez firmę Tpay

Doręczenie usługi/produktu/towaru

Zamówienie złożone przez Sklep Internetowy Kliniki dostarczane są w formie pliku .pdf na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie przesyłki pocztowej/kurierskiej.

Reklamacje i zwroty zakupionych biletów lub usług

Reklamacje dotyczące usług/towarów/produktów sprzedanych Klientowi przez Klinikę rozpatrywane są przez Klinikę w terminie 30 dni.
Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia przysługuje Klientowi najpóźniej w przeddzień wykonania usługi, którą Klient zakupił. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku wykorzystania zakupionych usług/towarów/produktów.
Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu wysłania usług/towarów/produktów na adres poczty elektronicznej Klienta lub nadania przesyłki pocztowej/kurierskiej.
Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej.
Klinika, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
Klinika dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem chyba, że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi kosztami.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w ramach Sklepu Internetowego jest Klinika Osipowicz & Turkowskia sp. z o.o.
W celu prawidłowej realizacji zamówienia przez sklep Kliniki, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy, adres zamieszkania.
Dane osobowe w zakresie objętym formularzem zamówienia są przetwarzane przez Klinikę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz warunkuje zawarcie umowy sprzedaży usług/towarów/produktów oferowanych poprzez Sklep Internetowy. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawiania lub ich usunięcia.

Postanowienia końcowe

Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest między Klientem a klinika Osipowicz & Turkowski sp. z o.o.
Klinika nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
Klinika nie ponosi wobec Klienta lub innych podmiotów jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakikolwiek brak możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności za przerwy powstałe z przyczyn technicznych (awaria, konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych okoliczności.
Kontakt z Kliniką w sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i jego ofertą, jest możliwy pod adresem e-mail: lub pod numerami telefonu: 22 690 03 33, + 48 535 386 208.
Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszystkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Klinikę, nie krótszym niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: https://klinikaotco.pl . Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.