§ 1

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki posiadacza Vouchera oraz zasady otrzymywania i korzystania z Vouchera („Voucher”), stosownie do art. 384 Kodeksu Cywilnego, Voucher jest dokumentem wystawianym przez Klinikę Osipowicz & Turkowski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 24B lok.U2, zarejestrowana pod numerem KRS 0000798762 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-387-33-64 (dalej: OT.CO Clinic) .
 2. Voucher można realizować w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 2

 1. Voucher jest dokumentem umożliwiającym realizację wybranych usług (z wyłączeniem przeszczepu włosów i zabiegów z chirurgii plastycznej), otrzymania wybranych produktów, uzyskania odpowiedniej zniżki na świadczone przez OT.CO Clinic usługi bądź produkty albo umożliwiającym płatność za usługę świadczoną przez OT.CO Clinic w ramach jej działalności.
 2. Voucher jest wydawany w formie papierowego zaproszenia na okaziciela, zawierającego rodzaj usługi, określony produkt, wysokość zniżki lub odpowiednią do wykorzystania kwotę. Ponadto Voucher może zawierać opis sposobu jego realizacji.
 3. Voucher ważny jest przez 12 (dwanaście) miesięcy liczone od dnia jego wystawienia.
 4. Voucher nie może być zamieniony na gotówkę. W sytuacji, gdy wartość vouchera jest wyższa niż wartość realizowanej z jego wykorzystaniem usługi, powstała nadwyżka nie ulega zwrotowi w gotówce.
 5. Jeżeli wartość zrealizowanych zabiegów przekroczy wartość wskazaną na voucherze, Klient ma obowiązek pokryć powstałą różnicę gotówką, kartą płatniczą lub debetową, bądź ewentualnie przelewem, zgodnie z cennikiem Kliniki OT.CO Clinic obowiązującym w dniu realizacji vouchera.
 6. Voucher wystawiony na konkretną usługę nie może być zrealizowana na inny zabieg niż wskazany na voucherze.
 7. Udzielone klientowi rabaty, zniżki, promocje, karty prezentowe i Vouchery nie sumują się.
 8. Voucher kwotowy nie może być wykorzystany jako forma płatności za usługi i produkty objęte promocją, na które udzielony był rabat lub których wartość została zmniejszona w innej formie.
 9. Voucher kwotowy nie może być wykorzystany na zabiegi pakietowe znajdujące się w ofercie OT.CO Clinic.
 10. Zakupiony Voucher nie podlega zwrotowi. Voucherów zakupionych i niewykorzystanych przed terminem ważności nie można zwracać.

§ 3

 1. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest telefoniczne skontaktowanie się z placówką OT.CO Clinic, w której zamierza skorzystać z Vouchera, umówienia się na konkretny termin w celu realizacji usługi lub otrzymania wybranych produktów wraz ze wskazaniem numeru i terminu ważności wykorzystywanego Vouchera.
 2. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest przekazanie go w oryginale przed realizacją planowanej usługi bądź zakupem produktu pracownikowi OT.CO Clinic w recepcji.
 3. OT.CO Clinic zastrzega sobie prawo do wykluczenia konkretnych terminów z możliwości realizacji Vouchera ze względu na uzasadnione przyczyny.
 4. Recepcja jest uprawniona do sprawdzenia ważności Vouchera, a w przypadku Vouchera imiennego do sprawdzenia tożsamości osoby realizującej Voucher. W przypadku niezgodności między osobą wskazaną na Voucherze, a danymi osoby chcącej z niego skorzystać, OT.CO Clinic zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Vouchera i zatrzymania go w recepcji OT.CO Clinic.
 5. Posiadacz Vouchera jest uprawniony do zmiany terminu realizacji usługi najpóźniej dwa dni robocze przed ustalonym terminem.
 6. Jedna osoba, może skorzystać z maksymalnie dwóch Voucherów.
 7. Posiadacz Vouchera ponosi wyłączna odpowiedzialność za utratę Vouchera. W takim wypadku, posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do otrzymania duplikatu Vouchera.

§ 4

 1. OT.CO Clinic może odmówić uprawnionym posiadaczom Voucherów realizacji usług, wydania towarów objętych Voucherem, udzielenia zniżki bądź zaliczenia wartości Vouchera na poczet rachunku w uzasadnionych przyczynach.
 2. OT.CO Clinic realizuje usługę objętą Voucherem, wydaje towar, udziela zniżki bądź zalicza wartość Vouchera na poczet rachunku – wyłącznie w sytuacji jego bezpośredniego przekazania OT.CO Clinic.

§ 5

 1. Każdy posiadacz Vouchera oświadcza, że rozumie i przyjmuje do wiadomości, iż:
 1. Voucher stanowi własność OT.CO Clinic,
 2. Posiadaczowi Vouchera nie wolno odsprzedawać Voucherów osobom trzecim, ani też ich komercjalizować,
 3. Posiadaczowi nie wolno zbywać, wypożyczać, rozpowszechniać, przekazywać ani w inny sposób przyznawać osobom trzecim praw odnoszących się do Vouchera,
 4. Voucher przeznaczony jest wyłącznie do realizacji przez osobę wskazaną imiennie na Voucherze lub osobę, której prawo do skorzystania z Vouchera zostało przyznane przez OT.CO Clinic na podstawie odrębnej umowy, w związku z którą został wydany Voucher.
 5. Posiadaczowi Vouchera nie wolno usuwać, zakrywać ani zmieniać informacji umieszczonych na Voucherze, w tym informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności związanych z Voucherem.
 6. Ponadto, Voucher objęty jest ochroną na podstawie odrębnych przepisów, a postępowanie sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu podlega przepisom Ustawy Prawo własności przemysłowej oraz Prawa ochronnego.
 7. Posiadaczowi nie wolno korzystać z Vouchera w sposób inny niż wskazany w niniejszym Regulaminie.
 8. OT.CO Clinic odpowiada wobec posiadaczy Vouchera za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie.

§ 6

 1. Reklamacje dotyczące realizacji Vouchera mogą być składane w dowolnej formie pozwalającej na jej odtworzenie (w szczególności na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail) najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia promocji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
 3. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej.

§ 7

W celu prawidłowego wykonania przez OT.CO Clinic Klient będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Dz. U. 2018, poz. 1000, jak również Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO), powierza Klinice Osipowicz & Turkowski sp. z o.o. przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym OT.CO Clinic przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego,

 1. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie oferty oraz informacji handlowej na temat świadczonych usług oraz sprzedawanych towarów, zgodnie ww. ustawą oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 2. Klinika Osipowicz & Turkowski sp. z o.o. oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36- 39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klinika Osipowicz & Turkowski sp. z o.o.

§ 8

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Klinika Osipowicz & Turkowski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bartycka 24B lok. U1, 00-716 Warszawa.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji usługi, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Dane osobowe Klienta nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona odrębna zgoda.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.
 6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Klient posiada prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
 8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a ich zakres uzależniony jest od jej rodzaju. Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi.
 9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę.
 10. Bliższe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej oraz w OT.CO Clinic.
 11. OT.CO Clinic zachęca do zapoznanie się z aktualnie obowiązującą Polityką Prywatności.

§ 9

 1. OT.CO Clinic nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Klienta do wykonania wybranego zabiegu, w przypadku stwierdzenia przez fachowy personel medyczny OT.CO Clinic przeciwwskazań do poddania Klienta takiemu zabiegowi.
 2. OT.CO Clinic nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę Vouchera.
 3. Niewykorzystanie Vouchera, zgodnie z terminem określonym w § 3 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec OT.CO Clinic z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
 4. Każdy posiadacz Vouchera oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w OT.CO Clinic oraz na stronie internetowej https://www.klinikaotco.pl .
 6. OT.CO Clinic zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej https://klinikaotco.pl.
 7. Sprawy nieuregulowane w niniejszym dokumencie podlegają postanowieniom zawartym w Regulaminie Wykonywania Zabiegów Kliniki OT.CO Clinic.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.