Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Klinika Osipowicz & Turkowski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bartycka 24B/U1, 00-716 Warszawa, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5213873364 oraz REGON: 384091580, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000798762, wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez
  Wojewodę Mazowieckiego (W-14) za numerem księgi rejestrowej 000000214025 („Administrator”);
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych odpowiada za wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu lub zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach działalności Administratora, albo przysługujących Panu/Pani w związku z tym praw, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem listownie na adres Klinika Osipowicz & Turkowski sp. z o.o., ul. Bartycka 24B/U1, 00-716 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres ;
 3. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku oraz czasu i miejsca zdarzenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników Administratora i innych osób przebywających na obszarze monitorowanym, a także zwiększenia ochrony znajdującego się tam mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą̨, wymagające ochrony danych osobowych);
 4. monitoringiem wizyjnym są objęte wejścia do i wyjścia z zakładu leczniczego Administratora, ciągi komunikacyjne, a także rejestracja/poczekalnia. Na terenie zakładu leczniczego Administratora znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany;
 5. dane osobowe są rejestrowane przez kamery monitoringu, które obraz nagrywają w sposób ciągły. Rejestracji i zapisowi danych podlega wyłącznie obraz. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych;
 6. dane osobowe z monitoringu są przechowywane przez okres trzech (3) miesięcy;
 7. Administrator zabezpiecza i udostępnia dane osobowe wyłącznie odpowiednim organom, upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, np. policji, prokuraturze czy sądowi.
  Poza tymi podmiotami, odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy Administratora. Administrator nie udostępnia Pana/Pani danych osobowych
  innym odbiorcom;Klinika Osipowicz & Turkowski sp. z o.o.
 8. Administrator zachowuje Pana/Pani dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w obowiązujących przepisach;
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowej;
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
 11. zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym tam zakresie osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), uzupełnienia, jeżeli są niekompletne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz otrzymania kopii, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli przetwarzanie następuje na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem);
 12. osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do wniesienia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na Administratora, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;
 13. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie zakładu leczniczego Administratora.