Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Klinika Osipowicz & Turkowski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bartycka 24B/U1, 00-716 Warszawa, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5213873364 oraz REGON: 384091580, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000798762, wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego (W-14) za numerem księgi rejestrowej 000000214025 („Administrator”);
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych odpowiada za wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu lub zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach działalności Administratora, albo przysługujących Panu/Pani w związku z tym praw, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem listownie na adres Klinika Osipowicz & Turkowski sp. z o.o., ul. Bartycka 24B/U1, 00-716 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres lp.oc1664696445toaki1664696445nilk@1664696445odor1664696445;
 3. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym RODO, w celu wykonania umowy o dostarczenie biuletynu informacyjnego „Newsletter”, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
 4. podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci adresu e-mail jest warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie biuletynu informacyjnego „Newsletter”;
 5. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu e-mail w celu realizacji umowy o dostarczenie biuletynu informacyjnego „Newsletter”, tj. jego wysyłki;
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres realizacji umowy o dostarczenie biuletynu informacyjnego „Newsletter”. W stopce każdej wiadomości  zawierającej biuletyn informacyjny „Newsletter” znajduje się link, za pomocą którego może Pan/Pani wypisać się z listy dystrybucyjnej biuletynu. Wypisanie z listy dystrybucyjnej jest  równoznaczne z usunięciem Pana/Pani danych osobowych;
 7. Administrator zachowuje Pana/Pani dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w obowiązujących przepisach;
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowej;
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
 10. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Administratora, czyli osoby, z którymi Administrator współpracuje dla potrzeb realizacji obowiązków zawodowych, zewnętrzni dostawcy usług, czyli podmioty, z których usług korzysta Administrator przy przetwarzani Pana/Pani danych, np. dostawcy usług teleinformatycznych, a także inni niezależni odbiorcy, tj. podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, instytucje uprawnione do kontroli działalności Administratora lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów;
 11. zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym tam zakresie osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), uzupełnienia, jeżeli są niekompletne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz otrzymania kopii, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli przetwarzanie następuje na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem);
 12. osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do wniesienia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na Administratora, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.