Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie     o ochronie danych) („RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klinika Osipowicz & Turkowski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 24B/U1, 00-716 Warszawa, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5213873364, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000798762 („Administrator”);
 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych odpowiada za wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu lub zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach działalności Administratora, albo przysługujących Pani/Panu w związku z tym praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
  1. listownie na adres: Klinika Osipowicz & Turkowski, ul. Bartycka 24B/U1, 00-716 Warszawa (z dopiskiem IOD); lub
  2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodo@klinikaotco.pl;
 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania umowy o dostarczenie biuletynu informacyjnego „Newsletter”, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci adresu e-mail jest warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie biuletynu informacyjnego „Newsletter”;
 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail w celu realizacji umowy o dostarczenie biuletynu informacyjnego „Newsletter”, tj. jego wysyłki;
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres realizacji umowy o dostarczenie biuletynu informacyjnego „Newsletter”. W stopce każdej wiadomości zawierającej biuletyn informacyjny „Newsletter” znajduje się link, za pomocą którego można się wypisać z listy dystrybucyjnej biuletynu. Wypisanie z listy dystrybucyjnej jest równoznaczne z usunięciem Pani/Pana danych osobowych;
 1. Administrator zachowuje Pani/Pana dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w obowiązujących przepisach;
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowej;
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Administratora, czyli osoby, z którymi Administrator współpracuje dla potrzeb realizacji obowiązków zawodowych, zewnętrzni dostawcy usług, czyli podmioty, z których usług korzysta Administrator przy przetwarzaniu Pani//Pana danych, dostawcy usług teleinformatycznych, a także inni niezależni odbiorcy, tj. podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, instytucje uprawnione do kontroli działalności Administratora lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów;
 1. zgodnie z  zasadami  określonymi  w  przepisach  dotyczących  ochrony  danych  osobowych      i w przewidzianym tam zakresie przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), uzupełnienia, jeżeli są niekompletne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 3. wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) skargi na Administratora, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa;
 4. w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem).