Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Klinika Osipowicz & Turkowski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bartycka 24B/U1, 00-716 Warszawa, posiadająca numer
  identyfikacji podatkowej (NIP): 5213873364 oraz REGON: 384091580, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000798762, wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez
  Wojewodę Mazowieckiego (W-14) za numerem księgi rejestrowej 000000214025 („Administrator”);
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych odpowiada za wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu lub zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach działalności Administratora, albo przysługujących Panu/Pani w związku z tym praw, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem listownie na adres Klinika Osipowicz & Turkowski sp. z o.o., ul. Bartycka 24B/U1, 00-716 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres lp.oc1660795772toaki1660795772nilk@1660795772odor1660795772;
 3. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w postaci dźwięku głosu i przekazywanych przy jego użyciu danych w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi pacjentów i kontrahentów Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), która to zgoda jest wyrażona poprzez kontynuację rozmowy telefonicznej. Zgoda na nagrywanie ma charakter dobrowolny, ale jest konieczna w celu uzyskania połączenia telefonicznego;
 4. nagrywaniem rozmów są objęte wszystkie połączenia przychodzące do następujących numerów wykorzystywanych przez Administratora: 22 690 03 33, +48 535 386 208;
 5. nagrania rozmów są przechowywane przez Administratora w zależności od wielkości zapisanych danych, tj. do nadpisania danych, nie dłużej niż przez okres trzech (3) miesięcy od czasu nagrania albo przez okres potrzebny do zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa lub postępowania, w którym nagrania mogą lub będą stanowić dowód. Po upływie tych okresów, nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu;
 6. Administrator zabezpiecza i udostępnia dane osobowe wyłącznie odpowiednim organom, upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, np. policji, prokuraturze, sądowi. Poza
  tymi podmiotami odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy Administratora, czyli osoby, z którymi Administrator współpracuje dla potrzeb realizacji obowiązków zawodowych, a także zewnętrzni dostawcy usług, czyli podmioty, z których usług korzysta Administrator przy przetwarzaniu Pana/Pani danych, w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych;
 7. Administrator zachowuje Pana/Pani dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w obowiązujących przepisach;
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowej;
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
 10. zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym tam zakresie osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), uzupełnienia, jeżeli są niekompletne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz otrzymania kopii, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli przetwarzanie następuje na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem);
 11. osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do wniesienia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na Administratora, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;
 12. 12. podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne. Jednakże, odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie skutkować odmową nawiązania połączenia rejestrowanego.